สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม 2563 นายนิรัน ดะแซ รอง ผอ.สช. […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ลงตรวจติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยก […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่ 1 ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น.นายวิทยาศิลป์ […]

สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมรับ​มอบนโยบายของเลขาธิการ กช. แก่คณะผู้บริหารและข้าราชการ​บุคลากร​ในสังกัด​ สช.​

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ประชุมเตรียมการต้อนรับผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการจัดนิทรรศการของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจ […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำน […]

สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพร้อมกันนี้ได้รับเกียรติให้บรรยายพิเศษหัวข้อ “การบูรณาการการทำงานในสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดยะลา”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำน […]

สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.50 น. นายพนม อินทันแก้วรอ […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ลงตรวจติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถาบันศึกษาปอเนาะ ในสังกัด