กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือในการตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ ศธ 0211.1/7895 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.) จัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โอนจัดสรรครั้งที่ 2 โอนจัดสรรครั้งที่ 3-4 โอนจัดสรรครั้ […]

กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.) จัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.) หนังสือราชการ

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหนังสือพระราชนิพนธ์

>> รายการหนังสือ <<