กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.) ไม่มีหมวดหมู่

คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ

เล่มคู่มือ ไฟล์ PDF  ทั้งนี้ สามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติม […]

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ

สช. ขอแจ้งขยายเวลาการรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเอง […]

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนน […]

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.) กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.

ด้วย สช.ได้ดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านดิจทัลแพลตฟอร์ม […]

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.) วิชาการและหลักสูตร ไม่มีหมวดหมู่

NEW!! หลักสูตรต้นแบบที่ได้รับอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิชาภาษาเกาหลี ระดับต้น รวมตลอดหลักสูตรใช้เว […]

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

[ด่วน!!] สำรวจความต้องการเข้าร่วมพัฒนากำลังคน ใน 10 อุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการพัฒนาฯ ภายในวันที่ 9 กันยายน […]

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.) ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไดอาน่า การ […]

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.) วิชาการและหลักสูตร

หนังสือหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพ จำนวน 32 หลักสูตร และคู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพฯ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยกลุ่มงานส่งเ […]