กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

เชิญโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความเข้าใจในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสมรรถนะ เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถา […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ขอเชิญโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 (42 โรงเรียน) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถา […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ขอเชิญโรงเรียนเอกชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 (106 โรงเรียน) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถา […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ไม่มีหมวดหมู่

สำรวจความพร้อมและความต้องการของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 2

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสถาบั […]

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

สมรรถนะและคุณลักษณะห้องเรียนรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

สมรรถนะและคุณลักษณะห้องเรียนรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

เชิญประชุสัมมนา เรื่อง การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษฯ (เฉพาะ 42 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

 แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม  กำหนดการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

การดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน

  หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน (เฉพาะโรงเรียนที่เข […]

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

บทความ…ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียน

 ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียน […]

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ไม่มีหมวดหมู่

วิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินความสามารถในการคิดขั้นสูงของผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 วิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินความสามาร […]