กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET, NT, อ่านออกเขียนได้, ข้อสอบมาตรฐานกลาง) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ขอความอนุเคราะห์ให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา […]

กลุ่มงาน สช. กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET, NT, อ่านออกเขียนได้, ข้อสอบมาตรฐานกลาง) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561

กลุ่มงาน สช. กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET, NT, อ่านออกเขียนได้, ข้อสอบมาตรฐานกลาง) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ ไม่มีหมวดหมู่

แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์สอบย่อยและสนามสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET, NT, อ่านออกเขียนได้, ข้อสอบมาตรฐานกลาง) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอส่งประเด็นเกี […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET, NT, อ่านออกเขียนได้, ข้อสอบมาตรฐานกลาง) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ประชุมปฏิบัติการ (ระดับโรงเรียน) เรื่อง การนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดดำเนิน […]