กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ วิชาการและหลักสูตร

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกเลขประจำตัวประชาชน กรณีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ในเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกช […]

กลุ่มงาน สช. ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ วิชาการและหลักสูตร

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ วิชาการและหลักสูตร

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิชา Coding : การเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดทำโครง […]

กลุ่มงาน สช. กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ วิชาการและหลักสูตร ไม่มีหมวดหมู่

เชิญครูผู้สอนเข้าอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย : EF และทักษะการสร้างกระบวนการคิด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดทำโครง […]

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.) วิชาการและหลักสูตร ไม่มีหมวดหมู่

NEW!! หลักสูตรต้นแบบที่ได้รับอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิชาภาษาเกาหลี ระดับต้น รวมตลอดหลักสูตรใช้เว […]

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ วิชาการและหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561

ด้วย สช. ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักบริหารงานการศึกษาพ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) วิชาการและหลักสูตร ไม่มีหมวดหมู่

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา

ดาวน์โหลดตัวอย่างโครงสร้างเวลาเรียนประถมศึกษา ดาวน์โหลด […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) วิชาการและหลักสูตร

ดาวน์โหลดหนังสือแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ดาวน์โหลด…ที่นี่