กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

การติดตามรายงาน SAR 62 โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ส่งรายงาน SAR 62  หนังสือติดตามครั […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคตาเด็ก

โรงเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมไ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพม […]

กลุ่มงาน สช. กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการเดินทางของครู บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ และผู้ติดตาม เพื่อติดต่อประสานการเช่าเครื่องบิน

เรียน ผู้รับใบอุนญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การขอรับเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

หนังสือแจ้งโรงเรียน

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ด้วยจินตคณิต (Unlocking Child’s Genius)

คลิก>>>รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2 […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลสำหรับการขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของชาวต่างประเทศ ประเภทครู บุคลากรทางการศึกษา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน คลิกที่นี่  

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของที่ตั้งโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร […]