กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การขอรับการอุดหนุนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง  การขอรับการอุดหนุนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวคร […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันช่วงเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563

การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันช่วงเปิด […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศหลักเกณฑ์คำขอกู้ยืมเงิน และคำขอยืมเงิน ของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ฯ ครั้งที่ 4/2563

ประกาศหลักเกณฑ์เงินยืม คลิก ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้ คลิก […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสิรมโรงเรียนในระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารโรงเรียน

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมิถุนายน 2563

เรื่อง  เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เรี […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิ […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง วิธีขอรับเงินอุดหนุน วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน และแนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง วิ […]