กองทุนและสวัสดิการ (กก.)

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึ […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.)

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ส่วนภูมิภาค ในส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (เพิ่ม […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.)

การขอรับอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การขอรับอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.)

การตรวจนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การตรวจนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หนังสือแจ้ง […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.)

แนะนำกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

เป็นกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อประโยช์ในการจัดการศึกษาสำหร […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.)

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ห […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.)

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึ […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.)

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.)

การชำระหนี้ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

ขอความอนุเคราะห์การชำระหนี้ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.)

แจ้งกรณีพบการส่งมอบนมโรงเรียนชนิดผสมฟลูออไรด์นอกพื้นที่ที่กำหนด

ขอความอนุเคราะห์แจ้งกรณีพบการส่งมอบนมโรงเรียนชนิดผสมฟลู […]