กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์กา […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2563

เรื่อง  เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2563 เรีย […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การดูแลการจัดอาหารกลางวันนักเรียนภายในโรงเรียนให้มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการ

การดูแลการจัดอาหารกลางวันนักเรียนภายในโรงเรียนให้มีประโ […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการยื่นขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึก […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนสิงหาคม 2563

เรื่อง  เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เรีย […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2563 (ส่วนกลาง)

เรื่อง  เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเ […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนและสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนและส […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตของโรงเรียนเอกชนในระบบ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตของโรงเรียนเอกชนในร […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

เรื่อง  จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563

1.  เรื่อง จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียน […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

เรื่อง เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรียน […]