กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะจัดอบรมเทคนิคก […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ส่งรายงาน SAR

ขอให้โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบรายชื่อ โรงเรี […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ประกาศรายชื่อโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระ จากการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รา […]

กลุ่มงาน สช. กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ขอความร่วมมือคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิกา […]

กลุ่มงาน สช. ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ วิชาการและหลักสูตร

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ด้วยจินตคณิต (Unlocking child’s genius)

คลิก>>>รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 14 ก […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนไม่ส่งรายงาน SAR 2562 (โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร)

ขอให้โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบรายชื่อ โรงเรี […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การขอรับการอุดหนุนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง  การขอรับการอุดหนุนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวคร […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 […]