กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์กา […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2563

เรื่อง  เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2563 เรีย […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาเอกชน รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประ […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การดูแลการจัดอาหารกลางวันนักเรียนภายในโรงเรียนให้มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการ

การดูแลการจัดอาหารกลางวันนักเรียนภายในโรงเรียนให้มีประโ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมในโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 (ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล) อบรมระหว่างวันที่ 5-12 ตุลาคม 2563

แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมในโครงการขับ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิต (Unlocking child’s genius) ณ จังหวัดระยอง และกรุงเทพมหานคร

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการคร […]

กลุ่มงานทะเบียน (กท.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย

หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน

หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานค […]