กฎหมาย สช. กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) หนังสือราชการ

แนวปฏิบัติการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แน […]

กฎหมาย สช. ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศในราชกิจานุกเบกษา (4 เรื่อง)

ประกาศ ราชกิจานุกเบกษา ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา […]

กฎหมาย สช. ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องการดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำ ประจำปีการศึกษา 2563

กฎหมาย สช. ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2563

ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการเก็บรักษาเอกสารของโรงเรียนใน […]

กฎหมาย สช. ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

กฎหมาย สช. ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562