ผู้บริหาร สช.

สช. จัดมหกรรมการศึกษา “100 ปี การศึกษาเอกชน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561

   นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการ กช. เป็นประธานในการเปิด […]

ผู้บริหาร สช.

ประชุมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน  ปี พ.ศ. 2561

ดร. พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอ […]

ผู้บริหาร สช.

การประชุมแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเ […]

ผู้บริหาร สช.

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารสถานศึกษา

ดร. พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอ […]

ผู้บริหาร สช.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET

นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเ […]

ผู้บริหาร สช.

การต้อนรับนายชลำ อรรถธรรมในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมให้กา […]

ผู้บริหาร สช.

สัมมนาแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

เลขาธิการ กช. เข้าร่วมการอภิปรายในการสัมมนาแนวทางการดำเ […]