ผู้บริหาร สช.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET

นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเ […]

ผู้บริหาร สช.

การต้อนรับนายชลำ อรรถธรรมในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมให้กา […]

ผู้บริหาร สช.

สัมมนาแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

เลขาธิการ กช. เข้าร่วมการอภิปรายในการสัมมนาแนวทางการดำเ […]