กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ประกาศรายชื่อโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระ จากการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รา […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน สช. ขอความอนุเคราะห์โ […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การขอรับการอุดหนุนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง  การขอรับการอุดหนุนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวคร […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันช่วงเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563

การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันช่วงเปิด […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

คำสั่ง คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 261/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

คำสั่ง คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 261/2563 เรื […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การขอรับเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

หนังสือแจ้งโรงเรียน

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิต (Unlocking child’s genius)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญครูผู้สอน […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ขอให้โรงเรียนเอกชนที่ไม่ส่งรายงาน SAR 62 รายชื่อตามประกาศ ดำเนินการจัดทำตามรูปแบบปีการศึกษา 2562

เรียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนที่มีรายชื่อตามประกาศ เ […]