ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย การพัฒนาอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิต (Unlocking child’s genius) ณ จังหวัดอุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิต (Unlocking child’s genius)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญครูผู้สอน […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ด้วยระบบออนไลน์

หนังสือแจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียดหลักสู […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ด่วน!! เลื่อนการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563

ประกาศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสว […]

หนังสือราชการ

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563

หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนที่เป็นศูนย์อบรมครูด้ว […]

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถาบันส่ […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ประกาศรายชื่อศูนย์อบรมครูด้วยระบบทางไกล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กา […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการค่ายหลักสูตร STEM & Robotics Camp

>>>>คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม<<<<

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “พลิกโฉมการศึกษาไทยด้วยศักยภาพแห่งคุณค่าของพลังเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน”

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จัดสัมมนา “พลิกโฉมการศึ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ขอเชิญโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์อบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา เข้าร่วมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ STEM to STEAM

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดจัด […]