ไม่มีหมวดหมู่

รายชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบที่ยังไม่ส่งข้อมูลประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบที่ยังไม่ส่งข้อมูลประจำปีการศ […]

เลขาธิการ กช.

ประชุมทางไกลสร้างความเข้าใจการศึกษาเอกชน

ประชุมทางไกลสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)

การรับบุคลากรชาวต่างประเทศ

แนวปฏิบัติการแต่งตั้งบุคลากรต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน […]

กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)

การรับนักเรียนชาวต่างประเทศ

ประกาศ สช.เรื่องหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องเพื่อขอหนังสือรับ […]

ผู้บริหาร สช.

ประชุมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน  ปี พ.ศ. 2561

ดร. พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอ […]

เลขาธิการ กช.

โรงเรียนจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก […]

กลุ่มงานทะเบียน (กท.)

แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนเอกชนเป็นภาษาอังกฤษ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดทำแบบสำรวจ […]