กลุ่มงาน สช. กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการเดินทางของครู บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ และผู้ติดตาม เพื่อติดต่อประสานการเช่าเครื่องบิน

เรียน ผู้รับใบอุนญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลสำหรับการขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของชาวต่างประเทศ ประเภทครู บุคลากรทางการศึกษา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน คลิกที่นี่  

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของที่ตั้งโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ให้โรงเรียนเอกชนในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดการเปิด และปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ขอแจ้ง […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลครูต่างชาติเข้ามาเป็นครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ด่วนที่สุด เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การส่งเสริมความเสมอภาคและคุ้มครองมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอขยายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอขยายการจัดการเรียนการ […]