กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด

กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ

ดาวน์โหลด ที่นี่

กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 (โรงเรียนนานาชาติ) 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอแจ้งให้โรงเรี […]

กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลนักเรียนชาวต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ […]

กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด การขออนุญาตให้ชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นครูในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประภทนานาชาติ ด […]

กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด!! การเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ […]

กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอให้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ!!

ขอให้โรงเรียนเตรียมความพร้อม โดยต้องดำเนินการตามมาตรการ […]

กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ด่วน!! แจ้งให้เร่งดำเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับโรงเรียนนานาชาติที่ยังมิได้จัดส่ง)

โรงเรียนนานาชาติที่ยังไม่จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง […]

กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

รายชื่อโรงเรียนนานาชาติที่ไม่จัดส่งรายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ สช. ได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนขอให้จัดส่ […]

กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ด่วน!! ขอให้เร่งดำเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับโรงเรียนนานาชาติที่ยังไม่จัดส่ง)

โรงเรียนนานาชาติที่ยังไม่จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง […]