กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย

หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน

หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานค […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  &g […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมรับมือในช่วงเปิดเรียนของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การสนับสนุนสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดหนังสือ

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบสอง ระดับประเทศ)

หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียนในโรงเรียน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตบางรัก รายชื […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19)

หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน