กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันช่วงเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563

การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันช่วงเปิด […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิ […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง วิธีขอรับเงินอุดหนุน วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน และแนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง วิ […]

กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทัล (Digital box) เพื่อรับสัญญาณทีวีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

การสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทัล (Digital box) เพื่อ […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563

แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงก […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนการกุศลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนเมษายน

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนเมษายน เรียน ศึ […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

แจ้งประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

แจ้งประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หล […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ตามประมาณก […]