กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การดูแลการจัดอาหารกลางวันนักเรียนภายในโรงเรียนให้มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการ

การดูแลการจัดอาหารกลางวันนักเรียนภายในโรงเรียนให้มีประโ […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการยื่นขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึก […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนและสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนและส […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตของโรงเรียนเอกชนในระบบ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตของโรงเรียนเอกชนในร […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันช่วงเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563

การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันช่วงเปิด […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิ […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง วิธีขอรับเงินอุดหนุน วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน และแนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง วิ […]

กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทัล (Digital box) เพื่อรับสัญญาณทีวีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

การสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทัล (Digital box) เพื่อ […]