สช.จังหวัด

สช.ยะลา ร่วม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและส่งความผูกพันภายในองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยกา […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา จัดการประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 4 การประชุมสรุปผลเชิงวิพากษ์

  วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 สำยักงานการศึกษาเอกช […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำน […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษา ครั้งที่ 7 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 10-11 กันยายน 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยกา […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้านการศึกษาในจังหวัดยะลา กิจกรรมการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อ […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกรเรียนระดับชาติ O-NET ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 5 จัดทำคลังข้อสอบ

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อ […]

สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานเปิดงานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอย่างเข้ม เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน สำหรับครู

วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยกา […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา (พ.ศ. 2564 – 2565 ) และรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา (พ.ศ. 2560 – 2563 )

วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหว […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดย […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะการเป็นนักนิเทศเชิงบูรณาการ Coaching and Mentoring

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา […]