สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมการติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ต้อนรับนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช. ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอ […]

สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้(อบม.จชต.) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำ […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา รับรายงานตัวผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานการศึกษาเอ […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมการเตรียมการโครงการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวย […]

สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา พบปะผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง บทบาทของสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กับการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการศึกษาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “ท่าสาปแต่ก่อน”

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการด้านพัฒนาภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]