กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ไม่มีหมวดหมู่

สำรวจความพร้อมและความต้องการของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 2

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสถาบั […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ สรุปผลการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาพิเศษ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนิ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของผู้สมัครรับทุนการศึกษาตามโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล

ประกาศและใบสมัคร

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ งานบริการ

คู่มือขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

 คู่มือขอรับคูปองการศึกษา สช คู่มือรายการสิ่งอำนวยความส […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ ไม่มีหมวดหมู่

เชิญโรงเรียนการศึกษาพิเศษเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานักเรียนพิการด้วยการประเมินและเลือกใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้กรอบงาน SETT (SETT Framework)

หนังสือเชิญอบรม กำหนดการ ระยะที่ 1 กำหนดการ ระยะที่ 2 แ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ ไม่มีหมวดหมู่

ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอชน แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายการศึกษาพิเศษของโรงเรียนเอกชน

ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นราธิวา […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET, NT, อ่านออกเขียนได้, ข้อสอบมาตรฐานกลาง) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ประชุมปฏิบัติการ (ระดับโรงเรียน) เรื่อง การนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดดำเนิน […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบคณะกรรมการส่ง […]

กลุ่มงาน สช. กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสว […]