กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

โครงการออกกำลังกายท้าทายสมอง ครอบครัวสุขสันต์ สมานฉันท์สังคมไทย รุ่นที่สอง

โครงการออกกำลังกายท้าทายสมอง ครอบครัวสุขสันต์ สมานฉันท์ […]

กลุ่มงาน สช. กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ขอความร่วมมือคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิกา […]

หนังสือราชการ

ขอเชิญร่วม Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาในEEC ~พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

กำหนดการอบรม  ระหว่าง 4 – 5พฤศจิกายน2561 ณ โรงแรม […]

หนังสือราชการ

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อโปรแกรมเพื่อการศึกษา

๑. หนังสือราชการถึงศึกษาธิการ ๒. หนังสือราชการถึงประธาน […]

กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) สช.จังหวัด หนังสือราชการ ไม่มีหมวดหมู่

โครงการประกวด “ครูD7days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย”

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษั […]

กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์

ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาส […]