กลุ่มงานทะเบียน (กท.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบ […]

กลุ่มงานทะเบียน (กท.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเห็นความสำคัญและ […]

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ

สช. ขอแจ้งขยายเวลาการรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเอง […]

กลุ่มงานทะเบียน (กท.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การถ่ายรูปข้าราชการและบุคลากรทุกกลุ่มงาน

เนื่องจากกลุ่มงานทะเบียนอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโคร […]

กลุ่มงานทะเบียน (กท.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนโรงเรียนและครู

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนโรงเรียนและครู คู่มือกา […]