จัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออน์ไลน์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศแผน ปีงบประมาณ 2563

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่มีหมวดหมู่

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสาร