ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

คำชี้แจง

1. แบบบันทึกข้อมูลนี้จัตทำโดยสำนักงานเลชาธิการคุรุสภา

2. แบบบันทึกข้อมูลนี้ใช้เพื่อเพื่อสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 วรรคสาม

3. ขอให้ผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากรอกข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามความจริง

4. กรบันทึกและส่งข้อมูลนี้ ถือว่าผู้กรอกชัอมูล ได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และรับผิดชอบต่อข้อมูลทั้งหมดกฎหมาย

5. โปรดกรอกและส่งข้อมูล ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563

คลิกกรอกแบบสำรวจ

สแกน QR code เพื่อเข้าเว็บกรอกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form)

ในแบบสำรวจข้อมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา