สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้(อบม.จชต.) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้(อบม.จชต.) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาแผนงานเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาต่อต่างประเทศและมาตรการรองรับดูแลนักศึกษาในจัหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) โดยมีนายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมน้ำพราว 2 โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี