สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมการเตรียมการโครงการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกนจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายอับดุลการิม หะยีจิ และนายมุรซีดี กาลอ นักวิชาการอิสลามศึกษา เข้าร่วมประชุมการเตรียมการโครงการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการสัมมนาการจัดการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมดารุสลม ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี