สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา พบปะผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง บทบาทของสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กับการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ได้พบปะผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง บทบาทของสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กับการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาได้ทราบหลักการเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กับการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร และมีนายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา