จัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดจ้างพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง