สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกรเรียนระดับชาติ O-NET ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 5 จัดทำคลังข้อสอบ

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกนจังหวัดยะลามอบหมายให้นายซูลกิพลี กาแบ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกาบัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 5 จัดทำคลังข้อสอบ ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 โดยนางสาวสุไฮลา แซสะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา.                        ***กิจกรรมการจัดทำคลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคลังข้อสอบในการวัดและประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
**กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ คือ พนักงานราชการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 คน
*ซึ่งผลลัพธ์ของการดำเนินการจัดกิกรรมการจัดทำคลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยศาสตร์ ในวันนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลามีข้อสอบที่มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อนำไปต่อยอดให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถนำไปวัดและประเมินผลนักเรียนได้