กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.) กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่21

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

การสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่21

รายละเอียด  “โครงการอบรม เรื่อง การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่_21