นักเรียนดี-โรงเรียนเด่น

สช. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน และโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในสังกัด สช.

ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2562

ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562