ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือ เสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร สถาบันการศึกษา เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ขอความร่วมมือ เสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร สถาบันการศึกษา เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยต้องเป็นบุคคลหรือองค์กรที่ทำงานด้านเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การรณรงค์ให้ความรู้ ป้องกัน การดูแลรักษา การอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในครอบครัว สังคม และการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติเชื้อเอชไอวี ซึ่งประกอบไปด้วยรางวัล บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลดีเด่นด้านสังคม สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น สถานประกอบการดีเด่น สถาบันการศึกษาดีเด่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น ครอบครัวดีเด่น และชมรมฯหรือกลุ่มผู้ติดเชื้อดีเด่น

หากหน่วยงานหรือสถานศึกษาใดต้องการเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร และสถานศึกษาที่คุณสมบัติตรงตามข้างต้น เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ ขอให้กรอกข้อมูล ที่นี่  ภายในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 และสามารถส่งข้อมูล รูปภาพประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ somchart@trcarc.org สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมชาติ ทาแกง โทรศัพท์ 02-251-6711-5 ต่อ 119 หรือ 081-399-6121

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก