ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

การเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้ยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ขอเชิญหน่วยงานที่สนใจพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์การยูเนสโก ในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรม ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของประชาชน และ/หรือทำให้เกิดสันติภาพของประเทศหรือของโลก เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖
โดยกรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อ (Annex II) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง
และส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ กระทรวงศึกษาธิการ
ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
ทั้งนี้ หากบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญที่หน่วยงานของท่านเสนอ ได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโก ขอให้พิจารณาเตรียมการจัดกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ เพื่อรองรับการเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวด้วย  
(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Annex II)