ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

จุลสาร EXCISE NEWSLETTER กรมสรรพสามิต ปีที่ 35 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

กรมสรรพสามิตจัดทำจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 35 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพสามิต ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ผู้สนใจ สามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่ www.excise.go.th  หัวข้อ “จุลสารสรรพสามิต”  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต โทรศัพท์ /โทรสาร 02-241-4778

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก