สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีการพัฒนาทักษะด้านกีฬา การออกกำลังกาย และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียน นักศึกษา ในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา