สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา (พ.ศ. 2564 – 2565 ) และรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา (พ.ศ. 2560 – 2563 )

วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โดยกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา (.. 2564 – 2565 ) และรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา (.. 2560 – 2563 ) ขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายนิรันดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และมีนางสาวธนรัฐ สัสดี หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดประชุมฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารและจัดการศึษาในระหว่างปีงบประมาณ .. 2564 – 2565 และเพื่อให้การบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มีความสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีคว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่2) .. 2562 ในการดำเนินการประชุมในครั้งนี้ กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ ผู้แทนคณะทำงานแผนกลุ่มงานภายในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผู้แทนคณะทำงานด้านแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น จำนวน 43 คน ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา