นักเรียนดี-โรงเรียนเด่น

โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ของ สช. เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เช้าวานนี้ (7 กันยายน 2563) ผู้ดำเนินกิจการ ครูผู้สอน และครูผู้ดูแลเด็กของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่สอนระดับปฐมวัย เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี นายอำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วิทยากรจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จังหวัดพัทลุง มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย

นายชื่น ฤทธิวงศ์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช. ที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ได้ร่วมกับ พม. ในการเป็นเจ้าของสถานที่สำหรับการดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโรน่า 2019 ในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ดำเนินการกิจการในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและครูผู้ดูแลเด็ก ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน ได้แก่ ผู้ดำเนินกิจการและผู้ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กช้างน้อยเนอสเซอรี ครูผู้ดูแลเด็กของโรงเรียนในสังกัด สช. ที่สอนระดับปฐมวัย จำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลเรวดี โรงเรียนเรวดีพัทลุง โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตาธรรม และ โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา

สำหรับการอบรมให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโรน่า 2019 ในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พศ.2562 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งสรุปผลการประชุม โดย นายอำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วิทยากร และนางมติมา เสรีประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญ บรรยายเรื่อง แนวทางปฏิบัติการป้องกันและคุมครองเด็กของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำแบบตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นายชื่น ฤทธิวงศ์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย กล่าว

โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย : ภาพ

ศิริญญา  เหมวัชรสุวรรณ : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.