ผู้บริหาร สช.

สช. อบรมส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน

เช้าวันนี้ (2 กันยายน 2563) ดร. ประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน โดยมี นางสาวโกสุม สุขะเกศ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา คณะวิทยากร จาก สช. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมกว่า 150 คน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

          ดร. ประยูร หรั่งทรัพย์ กล่าวว่า การอบรมส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชนในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเน้นโรงเรียนที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 225 โรง ผู้เข้าอบรม รวมจำนวน 450 คน โดยจะแบ่งเป็นการอบรมจำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 75 โรง ผู้เข้าอบรมรุ่นละ 150 คน ซึ่งครั้งนี้เป็นการอบรม รุ่นที่ 1 ที่จัดขึ้นในวันที่ 2 – 4 กันยายน 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 9 – 11 กันยายน 2563 และ รุ่นที่ 3 วันที่ 24 – 26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

สช. ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด มีความตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเอกชนให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า “สถานศึกษาเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา” ซึ่งกระบวนการสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ประกอบด้วย การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในให้สถานศึกษาเอกชน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเอกชนให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 อันจะส่งผลให้สถานศึกษาเอกชนสามารถบริหารและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป ดร. ประยูร หรั่งทรัพย์ กล่าว

ศิริญญา เหมวัชรสุวรรณ / ข่าว

ประกาย ศรีจันทึก / ภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.