กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการยื่นขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แจ้งโรงเรียนเอกชนที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนทุพโภชนาการและนักเรียนขาดแคลนในระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นั้น

ขณะนี้มีโรงเรียนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดแจ้งโรงเรียนเอกชน   ที่มีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กรอกข้อมูลนักเรียนทุพโภชนาการและนักเรียนขาดแคลนในระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) ดังนี้

  1. ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุนในระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 กันยายน 2563 หากเกินระยะเวลาที่กำหนด โรงเรียนจะไม่สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าวได้
  2. ให้โรงเรียนพิมพ์รายงาน อว.สช. 1, อว.สช. 2, อว.สช. 5 และอว.สช. 6/1, 6/2 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 และส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองข้อมูลในแบบ อว.สช.๓ หรือ อว.สช. ๔ โดยพิมพ์จากระบบบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนออนไลน์ (PSFS) ส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวันที่  25 กันยายน 2563