กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การอบรมส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน รุ่น3

สช. กำหนดจัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน สำหรับโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 – 26  กันยายน  2563

ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

หนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

แผนที่โรงแรม

QR Code สมัครเข้าอบรม