ผู้บริหาร สช.

รองเลขาธิการ กช. เปิดการอบรมครูปฐมวัย “การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าในเด็กปฐมวัย ยุค New Normal

(29 สิงหาคม 2563) นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย “การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF) ของเด็กปฐมวัยใน New Normal” รุ่นที่ 2 โดยดำเนินการอบรมในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 และวันที่ 5 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนทับทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายธฤติ กล่าวว่า EF (Executive Functions) เป็นกระบวนการทางความคิด (Mental process) ในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจำและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ และการทำสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุความสำเร็จ ซึ่งเป็นทักษะที่มนุษย์เราทุกคนต้องใช้ มีความสำคัญยิ่งต่อทั้งความสำเร็จในการเรียน การทำงาน รวมทั้งการมีชีวิตครอบครัว ทักษะ EF นี้นักวิชาการระดับโลกชี้แล้วว่า สำคัญกว่า IQ ทั้งนี้ มีงานวิจัยชัดเจนว่า ช่วงวัย 3-6 ปีนี้ เป็นช่วงเวลาทองของชีวิตในการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก เพราะสมองจะมีการพัฒนาทักษะ EF ได้ดีที่สุดในช่วงเวลานี้ พ้นจากช่วงเวลานี้ไปถึงวัยเรียน วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น แม้จะยังพัฒนาได้ แต่ก็จะไม่ได้ดีเท่ากับช่วงปฐมวัย

และเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 กระทบต่อการดำเนินวิถีชีวิตของทุกคน ทุกประเทศในโลกรวมถึงวิถีการเติบโตของเด็กทุกวัยอย่างรุนแรง และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์โรคระบาดจะเป็นอย่างไรต่อไป รวมทั้งคลื่นของการ disruption ของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ถาโถมมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาทำให้เห็นชัดเจนว่าทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีดำเนินชีวิต วิธีเรียนรู้ วิธีประกอบอาชีพทำมาหากิน ฯลฯ ในหลากหลายมิติ ด้วยเหตุนี้การพัฒนาเด็กปฐมวัยก็จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวเช่นกัน เพื่อให้มั่นใจว่า สังคมจะสามารถสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เติบโตโดยสอดคล้อง และรับมือกับสถานการณ์ใหม่ของโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และตลอดเวลา ได้อย่างเข้มแข็ง
ดังนั้น สภาวะ new normal หลังสถานการณ์โควิดฯ จึงเป็นประเด็นสำคัญที่จำเป็นต้องมีการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสถานการณ์รอบตัว ที่มีผลกระทบต่อเด็กปฐมวัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถเห็นได้ว่า สิ่งใดที่กระทบแล้วเป็นคุณ หรือเป็นโทษต่อเด็ก เพื่อว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอันรวมถึงโรงเรียนอนุบาลเอกชน ซึ่งเป็นหนึ่งสถาบันสำคัญของการบ่มเพาะสร้างโอกาสการพัฒนาแก่เด็กปฐมวัยไทย จะตระหนัก เข้าใจ ในสภาวะต่างๆ และสามารถจัดสภาพแวดล้อมและจัดประสบการณ์ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม

ความรู้ในโลกสมัยใหม่ ชี้ให้เห็นว่า ทักษะสมอง EF (Executive Functions) เป็นทักษะความสามารถพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลง ที่จำเป็นต้องบ่มเพาะ ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยเติบโตอย่างเข้มแข็ง สามารถพัฒนาเป็นทักษะสมองขั้นสูง ( Higher Cognative Functions) เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความร่วมมือ ทักษะจัดการชีวิต ฯลฯ และเข้าสู่การสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 อันเป็นสมรรถนะที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งของโลกยุคใหม่ ที่อาจจะมี new normal เกิดขึ้นอีก ครั้งแล้วครั้งเล่า ได้อย่างเข้มแข็ง “ครูต้องแปรวิกฤตให้เป็นโอกาส มองเห็นว่า NEW NORMAL เป็นโอกาสที่ท้าทาย ที่จะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาปฐมวัยที่แท้จริง” นายธงติกล่าวทิ้งท้าย