ผู้บริหาร สช.

รองเลขาธิการ กช. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริฯ

(27 สิงหาคม 2563) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ สช.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนใต้ และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเข้าร่วมการประชุม ณ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ในที่ประชุมโดย นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ได้รายงานในที่ประชุมเพื่อทราบถึงหลักการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) จากนั้น โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ได้รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการตามพระราชดำริฯ ดังนี้ ด้านการส่งเสริมเกษตรเพื่อโภชนาการด้านเกษตร ประมงและประศุสัตว์ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการส่งเสริมสหกรณ์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ด้านการส่งเสริมอาชีพ จากนั้นเป็นการนำเสนอผลการดำเนินการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริฯ และการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับของปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา)