ผู้บริหาร สช.

สช. ร่วม MOU โครงการ Thailand Partnership Initiative ระยะที่ 2 นำสู่การพัฒนา “สะเต็มศึกษา” สู่การจัดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะวิชาชีพและการวิจัย เสริมคุณภาพเยาวชน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ Thailand Partnership Initiative ระยะที่ 2 (Chevron Enjoy Science) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต และ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ผู้บริหารทั้ง 3 กระทรวง และนายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นผู้แทนลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องรีเจนซี่ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท ซอย 13 กรุงเทพมหานคร

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนา “สะเต็มศึกษา” ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) และ โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาสะเต็มศึกษาไทย และสร้างต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดีผลักดันเข้าสู่ระดับนโยบายแก้ปัญหาประเทศระยะยาว ก่อนถูกนำไปพัฒนาเป็นโมเดลแก้ปัญหาด้านการศึกษาของอาเซียนต่อไป

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO STEM-ED กล่าวว่า ศูนย์ SEAMEO STEM-ED มุ่งเน้นการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเข้าสู่ระดับนโยบายของประเทศ โดยเข้าไปบริหาร “โครงการ Chevron Enjoy Science ระยะ 2” ด้วยการส่งเสริมและให้ข้อแนะนำถึงการเรียนรู้สะเต็มศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมถึงจัดทำวิจัยเพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายทางการศึกษาและแนวปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยผลการดำเนินงานและข้อค้นพบที่ได้จากโครงการฯ จะถูกรวบรวมส่งต่อไปยังผู้กำหนดนโยบาย รวมถึงนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 11 ชาติอาเซียน หรือ SEAMEO Congress ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้า

ขณะที่ นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นเป็นการต่อยอดความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 จากกรอบดำเนินงาน 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2565) ด้วยงบประมาณกว่า 1,160 ล้านบาท ซึ่งการที่เชฟรอนฯ ได้ร่วมมือกับศูนย์ SEAMEO STEM-ED เป็นการช่วยย้ำว่าสะเต็มศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่ต้องต่อยอดสู่ระดับนโยบายแต่ละประเทศ โดยในระยะ 2 โครงการฯ ยังให้ความสำคัญกับการ Upskill และ Reskill เพื่อส่งเสริมวิชาชีพด้านสะเต็มให้เยาวชน ด้วย Career Academies ที่นำโมเดลจากต่างประเทศมาปรับใช้ คาดจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาคนที่ตอบโจทย์ความต้องการของโลกธุรกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ซึ่งได้นำเสนอภาครัฐเรียบร้อยแล้วและจะเริ่มดำเนินการร่วมกันต่อไป

ด้าน นายธฤติ ประสานสอน กล่าวเสริมอีกว่า ในส่วนของ สช. ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้น โดยสะเต็มศึกษาเป็นเครื่องมือหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยการบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อให้ครูโรงเรียนเอกชนสามารถสร้างและพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) และส่งผลให้นักเรียนมีทักษะและกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ ตลอดจนส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น