เลขาธิการ กช.

สช. จัด “ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนใน กทม. พร้อมจัดนิทรรศการ“ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.”

(25 สิงหาคม 2563) นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานมอบเกียรติบัตร O-NET ประจำปี 2463 และมอบนโยบายในการ “ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)” ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช. นายธฤติ ประสานสอน เลขาธิการ กช. ผู้บริหาร สช. คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร (ปส.กช.กทม.) และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุม

ดร.อรรถพล กล่าวแสดงความยินดีกับโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน ที่ได้รับเกียรติบัตรในวันนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนนักเรียนของโรงเรียนมีความก้าวหน้าจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตนหวังว่าจะมีจำนวนโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเพิ่มมากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป พร้อมทั้งกล่าวอีกว่า สช.ในปัจจุบันนี้ต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดการศึกษาเอกชน เพราะทุกคนคาดหวังการจัดการศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพจาก สช. นอกจากนี้ สช. มีหน้าที่เป็นนายทะเบียน เก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ในสถานที่ที่ปลอดภัย ตรวจสอบได้ เป็นแหล่งรวมข้อมูลของโรงเรียนเอกชน อาทิ ตราสารจัดตั้ง/ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ ใบ ปพ.3/ รนช. และ SAR ซึ่งโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง จะต้องดำเนินการจัดทำและจัดส่ง รายงาน SAR ให้หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน ให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ หากไม่ปฏิบัติตาม สช. จะดำเนินการเพื่อให้ได้รับความร่วมมือต่อไป รวมถึงการจัดระเบียบโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่มีข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถติดต่อประสานงานใดๆ ได้ไม่มีรายละเอียดกับกิจการ ไม่สามารถแยกประเภทของโรงเรียนไม่ชัดเจน เช่น เป็นโรงเรียนกวดวิชาแต่สอนวิชาชีพ เป็นต้น และสำหรับปัญหากับการจัดการกับโรงเรียนนอกระบบเถื่อนให้คนที่ทำถูกกฎหมายได้ทำมาหากินได้ไม่ถูกเบียดเบียน

และนอกจากนี้ ที่กำลังดำเนินการอยู่คือ ขณะนี้คือ กำลังปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูเอกชน ซึ่งระเบียบเดิมใช้มา 20 ปีเศษ ให้ครูเอกชนได้รับความคุ้มครองปกป้อง
ตามหลักธรรมาภิบาลและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ให้เกิดความมั่นคงในวิชาชีพ ครูเอกชนต้องได้รับการคุ้มครองไม่ด้อยไปกว่าผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายแรงงาน ดร.อรรถพล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียนที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด
สำหรับเกณฑ์การรับเกียรติบัตรที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด คือ
เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ มีโรงเรียนเอกชน
ในกรุงเทพมหานครได้รับรางวัล จำนวน 163 รางวัล จำแนกเป็น
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 125 โรงเรียน จากจำนวนที่เข้าสอบทั้งหมด 347 โรงเรียน
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 23 โรงเรียน จากจำนวนที่เข้าสอบทั้งหมด 148 โรงเรียน
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 โรงเรียน จากจำนวนที่เข้าสอบทั้งหมด 85 โรงเรียน
นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร 9 หน่วยงาน ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอแพลทฟอร์มและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งเข้าร่วมในการจัดการศึกษา Online ของ “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” (Opec Digital Learning Center : ODLC) ดังนี้

1) ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.
2) บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3) บริษัท บีอีซี- เทโรเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
4) บริษัท NEXTGEN EDUCATION จำกัด
5) สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
6) บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
7) บริษัทดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ จำกัด
8) บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด
9) บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)