ข่าว/ประชาสัมพันธ์

โครงการสวัสดิการสื่อการเรียนระบบ ๒ ภาษา “Smart Nation Solution-International Language Series”

โครงการสวัสดิการสื่อการเรียนระบบ ๒ ภาษา

“Smart Nation Solution-International Language Series”

ธนาคารออมสิน และบริษัท เอนนี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ National Geographic Learning จัดทำโครงการสวัสดิการสื่อการเรียนระบบ ๒ ภาษา “Smart Nation Solution-International Language Series” โดยมีแท็บเล็ตซัมซุง และโปรแกรม myTimeEnglish เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในราคาและสิทธิประโยชน์พิเศษโดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ในการออกสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สามารถผ่อนชำระสูงสุดได้ถึง 10 งวด ในอัตราดอกเบี้ย 0% เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนแมนดารินที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะส่งผลให้บุคคลประสบความสำเร็จได้จากการได้รับองค์ความรู้จากภาษาสากลที่ทั่วโลกยอมรับในการเจรจา การถ่ายทอด การติดต่อสื่อสารองค์ความรู้กันทั่วไป โดยให้เยาวชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านคุณภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศให้มีความชัดเจนและแข็งแรงด้านการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างถูกต้องเหมาะสมกับการใช้หลักภาษาต่างประเทศอย่างชำนาญทั้งในการใช้สำเนียงการพูดและการออกเสียงให้ถูกหลักตามสากล

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับลูกหลานเยาวชนของชาติให้มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศได้ในระดับสากล เสริมสร้างความมั่นใจในการเจรจาสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนและส่งเสริมให้เกิดคุณภาพระดับสูงสุดของทรัพยากรองค์ความรู้ให้กับลูกหลานในอนาคต เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจและกิจการด้านอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารให้ประสบผลสำเร็จ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์สากล ส่งเสริมให้ลูกหลานมีกิจกรรมด้านการใช้สำเนียงการพูดให้อย่างถูกต้องชัดเจนและเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของสังคมสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ

ซึ่งให้ความสำคัญเป็นพิเศษในกลุ่มของลูกหลาน เยาวชนไทยทั่วไป บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านภาษาต่างประเทศ ข้าราชการการเมืองที่ให้คุณค่าและความสนใจในการพัฒนาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือนทั่วไป ทุกระดับ สังกัดกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

โดยคาดว่า จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และความคิดอย่างกว้างขวางจากการใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารและเพิ่มพูนความรู้ในระดับสังคมสากลของโลก พัฒนาคุณภาพในดำเนินงานด้านธุรกิจและกิจกรรมอื่น ๆ ระหว่างประเทศให้อยู่ในระดับสากลโลก ขยายโอกาสให้กลุ่มบุคคลเป้าหมายในการที่จะแสวงหาและสร้างสรรค์ให้ตนเองสามารถเข้าถึงสถานภาพของความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่มีอยู่ในระดับสากล เป็นการช่วยยกระดับ ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ให้แก่กลุ่มบุคคลเป้าหมายซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของประชากรไทยให้อยู่ในระดับสังคมโลกตามนโยบายของรัฐบาล

ผู้สนใจ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่ <<…คลิก…>>