ผู้บริหาร สช.

รองเลขาธิการ กช. ร่วมลงพื้นที่ เสมา 2 ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ EEC

(24 สิงหาคม 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา (รมช.ศธ) ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2563 ณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และนายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมลงพื้นที่ด้วย

โดยในช่วงเช้าเดินทางไปตรวจเยี่ยม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี เยี่ยมชมโครงการเกษตรอัจฉริยะ(SMART FARM) โดยความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี กับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบและติดตามความก้าวหน้าโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานศึกษา

จากนั้นในช่วงบ่าย รมช.ศธ. เดินทางไปยังโรงเรียนระยองปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงานของโรงเรียนระยองปัญญานุกูล โดยได้ตงเยี่ยมชมบริเวณโรงเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศริ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เยี่ยมชมบ้านพักเรือนนอนสุนทรภู่ (หอนอนนักเรียนชาย 1) เยี่ยมชมการสาธิตการเรียนการสอน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษา เยี่ยมชมห้องเรียนนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางสติปัญญาอาคารเรียน หลังที่ 1 และเยี่ยมชมนิทรรศการงานอาชีพ ของนักเรียนโรงเรียนและศูนย์ การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดระยอง โดย รมช.ศธ. และคณะได้ให้ข้อเสนอแนะ ต่อการดําเนินงาน ของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพต่อไป

ประชาสัมพันธ์ สช.